Đăng ký Lần đầu
Để đăng ký bản quyền cho thiết bị chưa từng được kích hoạt, vui lòng chọn danh mục sản phẩm. Để đăng ký các nút bổ sung, các tính năng bổ sung, hoặc gia hạn, vui lòng chọn Đăng ký Nâng cấp Bản quyền trong cây điều hướng bên trái.

Chọn danh mục sản phẩm.
Danh mục sản phẩm
Nhập mã bản quyền  
Nếu bạn không chắc về danh mục sản phẩm, hãy nhập mã bản quyền và nhấp vào Gửi.