Đăng ký Nâng cấp Bản quyền
Để đăng ký các nút bổ sung, tính năng bổ sung hoặc gia hạn, hãy chọn danh mục sản phẩm. Để đăng ký cho thiết bị chưa từng được kích hoạt, hãy chọn Đăng ký Lần đầu trong cây điều hướng bên trái.

Chọn danh mục sản phẩm.
Danh mục sản phẩm
Nhập mã bản quyền  
Nếu bạn không chắc về danh mục sản phẩm, hãy nhập mã bản quyền và nhấp vào Gửi.